banner espa

banner espa

EU Organic Juice Planet
Contract notice EU Organic Juice Planet
Contest process of EU Organic Juice Planet
MENU
Greek (Greece)English (United Kingdom)
asop rodia ellinika

Παρουσίαση έργου - Super Fruits

Πράξη - ΑΜΘΡ7-0072324: Ανάπτυξη καινοτόμων χυμών με βάση το ρόδι - SuperFruits

Δικαιούχος έργου: ΑΣΟΠ Δράμας

Tο έργο έχει ενταχθεί στη Δράση 1.β.1.1 «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγροδιατροφής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020" με κωδικό αριθμό ΑΜΘΡ7-0072324.

Τίτλος πράξης: Ανάπτυξη καινοτόμων χυμών με βάση το ρόδι

Ακρωνύμιο πράξης: Super Fruits
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 36 μήνες
Πηγή Χρηματοδότησης: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, του κλάδου Αγρο-διατροφής, Περιφέρειας Α.Μ.Θ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» 2014-2020 (Κωδικός έργου: ΑΜΘΡ7-0072324).

Περιγραφή πράξης

Το έργο με τίτλο «Super Fruits», έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων χυμών με βάση το ρόδι. Ο ΑΣΟΠ Αγ. Αθανασίου έχοντας ως βάση το «ρόδι» - προϊόν που από την φύση του καλύπτει τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών – θεωρεί ότι η οικονομική του βιωσιμότητα πρέπει να στηριχθεί όχι απλά στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, αλλά και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας του να εισάγει νέα προϊόντα. Το παρόν ερευνητικό Σχέδιο εντάσσεται σε αυτή την στρατηγική του Συνεταιρισμού και συμπληρώνει τις συνολικές αναπτυξιακές του προσπάθειες. Η υλοποίηση του Σχεδίου στηρίζεται στην αξιοποίηση των πόρων του ΑΣΟΠ, στην δημιουργία συνεργασιών με το τοπικό επιστημονικό δυναμικό, καθώς και συνεργειών με την ακαδημαϊκή κοινότητα που διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα του έργου βρίσκονται στην αιχμή (state-of-the-art) της έρευνας και της καινοτομίας.

Στόχοι και σκοπός του έργου

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΟΠ Αγ. Αθανασίου είναι να ερευνήσει επιστημονικά τις δυνατότητες τόσο σε τεχνικό όσο και σε επίπεδο αγοράς για την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση δύο νέων χυμών φρούτων με χαρακτηριστικά superfoods που καλύπτουν ισχυρισμούς υγείας.

Τελικός σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων χυμών με βάση το ρόδι αφενός με την εκμετάλλευση τοπικών πρώτων υλών και αφετέρου που θα καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών για γευστικά ροφήματα υψηλής διατροφικής αξίας.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει μια σειρά από λογικά διαρθρωμένες ενέργειες και δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και επιστημονικής τεκμηρίωσης. Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:
Πακέτο Εργασίας 1: Σχεδιασμός με βάση την επιστημονική γνώση
Πακέτο Εργασίας 2: Σχεδιασμός προϊόντων και πιλοτική παραγωγή
Πακέτο Εργασίας 3: Εργαστηριακές μετρήσεις
Πακέτο Εργασίας 4: Μετρήσεις γευσιγνωσίας
Πακέτο Εργασίας 5: Στατιστική ανάλυση
Πακέτο Εργασίας 6: Διάχυση αποτελεσμάτων
Πακέτο Εργασίας 7: Μελέτη σκοπιμότητας

diaxeirisi ergou

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η επένδυση συμβάλλει άμεσα στην παροχή αναβαθμισμένων προϊόντων (δύο νέων χυμών) της επιχείρησης λειτουργεί στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας της περιοχής, καθώς και στην δυνατότητα αξιοποίησης του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού. Όσον αφορά την επιχείρηση συνέβαλε στη δημιουργία υψηλού κύκλου εργασιών και καθαρών κερδών. Τέλος, η επένδυση αξιοποιεί το σύνολο των πόρων της περιοχής.

Με την υλοποίηση του το επενδυτικό σχέδιο συμβάλλει άμεσα:

  • Στην Αύξηση του εισοδήματος των επενδυτών, των απασχολουμένων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, συνέπεια της διατήρησης της προστιθέμενης αξίας σε αυτή - Στην αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων
  • Δημιουργία οικονομικά βιώσιμης δραστηριότητας σε αναβαθμισμένες υποδομές με προοπτική την παραπέρα ανάπτυξη της τόσο σε υποδομές όσο και σε προσωπικό.
  • Βελτίωση παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Διαφοροποίηση των παρεχόμενων προϊόντων με την επέκταση των δραστηριοτήτων, που θα στοχεύουν στην ανάδειξη των πόρων της περιοχής και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της.
  • Μελλοντική προσέλκυση επενδύσεων γενικότερα στην περιοχή.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Sτα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου το ΕΑΧ προχώρησε στη συγγραφή επιστημονικής δημοσίευσης με τίτλο «Comprehensive HRMS chemical characterization of pomegranate-based antioxidant drinks via a newly developed suspect and target screening workflow» που κατατέθηκε στο peer-reviewed περιοδικό Molecules και συγκεκριμένα σε ειδικό τεύχος με τίτλο "Application of Metabolomics for Food and Beverages Analysis", που ανήκει στην ενότητα "Natural Products Chemistry", με impact factor 4.927.

Το ειδικό τεύχος αυτό κρίθηκε το πλέον κατάλληλο για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στο μέγιστο βαθμό αφενός γιατί είναι ένα περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης (Οpen Access), δηλαδή προσβάσιμο σε όλη την κοινότητα και είναι εστιασμένο στους χυμούς και στη μεταβολομική καθιστώντας και πιο στοχευμένη την αναζήτηση του ενδιαφερόμενου κοινού. Μπορείτε να βρείτε την δημοσίευση όπως κατατέθηκε στο περιοδικό εδώ


Poster Publication

Ομάδα Υλοποίησης

1. ΑΣΟΠ Αγ. Αθανασίου είναι ο κεντρικός οργανωτής και διεκπεραιωτής του έργου. Παρέγει τα προϊόντα στις εγκαταστάσεις του σε πιλοτική κλίμακα. Θα διαθέσει τους πόρους για τις Α΄ και Β΄ ύλες. Θα διαθέσει από το προσωπικό του το επιστημονικό και εργατικό δυναμικό για την παρασκευή των κωδικών καθώς και για τα taste panels (δόκιμες γευσιγνωσίας) Τέλος θα διαχειρισθεί την διάχυση των αποτελεσμάτων αλλά και θα υποβοηθά στις υπόλοιπες δραστηριότητες όταν και όπου χρειαστεί.

2. Πέτρος Ανδρουλάκης και Συνεργάτες, Εξειδικευμένο Εργαστήριο Αγροδιατροφής, εκτελεί τις εργαστηριακές δόκιμες και θα πραγματοποιήσει την στατιστική ανάλυση. Συνδράμει επικουρικά στις δόκιμες γευσιγνωσίας και στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

3. Ευάγγελος Χαραλαμπίδης, Τεχνολόγος Τροφίμων, Σύμβουλος Παρασκευής και Εμπορίας Τροφίμων. Σχεδιάζει και θα υλοποιεί τις γευσιγνωστικές δοκιμές, αποτυπώνει την γευστική ταυτότητα των χυμών, θα πραγματοποιήσει την στατιστική ανάλυση.

4. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, ΕΚΠΑ. Πραγματοποιεί την αρχική βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένες αναλύσεις για την ανάδειξη της εξαιρετικής θρεπτικής αξίας των προϊόντων και θα συνδράμει στη διάχυση των πληροφοριών δημοσιεύοντας τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα εξαχθούν.

5. Μάρκος Δέμπας, Σύμβουλος. Διαχειρίζεται τον Φάκελο του έργου, και συμμετέχει στην διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου

6. SEVEN SIGMA, Μελετητής. Διεξάγει την Μελέτη Σκοπιμότητας, συμμετέχει στην διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και συνεισφέρει στην διοίκηση του έργου.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι