Όροι Πώλησης – Terms of Sale

Όροι Πώλησης

1.     Οι όροι του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις πωλήσεις, παραγγελίες και συναφείς συναλλαγές μεταξύ των μερών. Οι όροι  είναι δεσμευτικοί και για τα δύο μέρη και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με την έγγραφη συναίνεση του Πωλητή. Ο Αγοραστής παραγγέλλοντας/αγοράζοντας  αγαθά δέχεται ότι έχει ήδη διαβάσει, πλήρως κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα αυτούς  τους όρους.

2.     Οι τιμές που αναφέρονται στο τιμολόγιο είναι μετρητοίς σε ευρώ και σε αυτές περιλαμβάνεται ο ανάλογος Φ.Π.Α., όπου αυτός απαιτείται. Όποτε κατά την παραγγελία των αγαθών ο Αγοραστής καταβάλλει προκαταβολή,  αυτή θα αποτελεί αρραβώνα (arrha poenalis). Τα μέρη συμφωνούν ότι το ποσό του δοθέντος αρραβώνα είναι λογικό  και δίκαιο.   Μέγιστος χρόνος πλήρους εξόφλησης κάθε τιμολογίου ορίζεται στις τριάντα ημέρες από την ημέρα  έκδοσης του τιμολογίου. Αν ο Αγοραστής δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τότε:
I. ο Αγοραστής  δέχεται σωρρευτικά να:
α. του επιβληθεί ο νόμιμος τόκος υπερημερίας, όπως αυτός ισχύει στην Ελλάδα
β. να καταπέσει υπέρ του Πωλητή το ποσό του καταβληθέντος αρραβώνα και να εξακολουθεί να οφείλει το αρχικό τίμημα προσαυξημένο με τους τόκους υπερημερίας
γ. αν δεν υπάρχει αρραβώνας (arrha poenalis) ο Αγοραστής, πέρα από το αρχικό τίμημα προσαυξημένο με τους τόκους υπερημερίας, υποχρεούται και να καταβάλλει άμεσα στο Πωλητή το ποσό των εκατό ευρώ ανά τιμολόγιο ως ποινική ρήτρα, ποσό που τα μέρη δέχονται ως δίκαιο και λογικό
II. ο Πωλητής πέραν από την απαίτηση των ανωτέρω (υπό I α,β,γ) έχει το δικαίωμα να:
α. να ζητήσει να του εξοφληθούν τα τιμήματα και για όσες παραγγελίες δεν έχουν ως τότε παραδοθεί
β. θεωρήσει ως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα υπόλοιπα τιμήματα από τις υπόλοιπες παραγγελίες/πωλήσεις που οφείλει ο Αγοραστής από συναλλαγές, ανεξάρτητα αν έχει εκπνεύσει για αυτές η προθεσμία πίστωσης των 30 ημερών ή όχι.
γ. ακυρώσει κάθε εκκρεμούσα παραγγελία του Αγοραστή
δ. να διεκδικήσει δικαστικά και την αποκατάσταση κάθε  ζημίας του που προκλήθηκε από την συμπεριφορά του Αγοραστή.
Όποτε ο Αγοραστής πληρώνει θεωρείται ότι η πληρωμή καταβάλλεται προς κάλυψη του παλαιότερου χρέους.

3.     Η εξόφληση του  τιμήματος, η ίδια η σύμβαση της πώλησης/ παραγγελίας, το υπόλοιπο και η κίνηση του λογαριασμού του Αγοραστή θα αποδεικνύονται πλήρως και από τα βιβλία που κατά νόμο τηρεί ο Πωλητής τα οποία τα μέρη δέχονται ότι ο Πωλητής μπορεί να χρησιμοποιεί ως έγγραφα που αποδεικνύουν πλήρως όσα αναφέρουν. Τα μέρη επίσης συμφωνούν ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,τα μηνύματα φαξ, οι φόρμες παραγγελίας που αποστέλλει ο Αγοραστής προς τον Πωλητή αποτελούν έγγραφα τα οποία ο Πωλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ως ιδιωτικά έγγραφα με πλήρη αποδεικτική ισχύ.

4.      Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Αγοραστή. Ο χρόνος παράδοσης των αγαθών ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση, συνίσταται στον Αγοραστή να επικοινωνήσει με τον Πωλητή για τον ακριβή χρόνο παράδοσης των Αγαθών.

5.     Μετάσταση του κινδύνου επέρχεται με την παράδοση των αγαθών στον μεταφορέα. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για καταστροφές, ζημίες των αγαθών κατά την μεταφορά τους. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τις όποιες καθυστερήσεις του μεταφορέα να παραδώσει τα αγαθά. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παραγωγή των αγαθών.

6.     Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει παραγγελίες, χωρίς ο Αγοραστής να αποκτά αξίωση αποζημίωσης, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αποστολή προϊόντων και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

7.     Ο Αγοραστής  θεωρείται και ο  εισαγωγέας των αγαθών και συνεπώς οφείλει να συμμορφώνεται με τους νόμους  τους κανονισμούς της χώρας εισαγωγής, καθώς και να καταβάλλει ο ίδιος τα σχετικά όποια τέλη, φόρους στους όποιους υπόκεινται τα αγαθά κατά την εισαγωγή. Ο Πωλητής δεν δίνει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για το αν το αγαθά θεωρηθούν παράνομα στην χώρα εισαγωγής.
8.     Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα με δικά του έξοδα να επιστρέψει το αγαθό που αγόρασε στην αρχική του κατάσταση εντός 10 ημερών από την παραλαβή του αγαθού, αρκεί να το επιστρέψει αχρησιμοποίητο στην αρχική του συσκευασία, χωρίς να την έχει προηγουμένως ανοίξει (αφήνοντας άθικτες τις όποιες σφραγίδες/ περιτύλιγμα/ετικέτες) και αφού προηγουμένως έχει ειδοποιήσει τον Πωλητή. Στην ανωτέρω περίπτωση ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Αγοραστή το τίμημα πώλησης του αγαθού (χωρίς τα έξοδα μεταφοράς) ή αν το ζητήσει ο Αγοραστής θα αντικαταστήσει το Αγαθό.
Ο Πωλητής δέχεται επιστροφές αγαθών των οποίων η αρχική συσκευασία έχει ανοιχτεί, μόνο στην περίπτωση που τα αγαθά είναι ελαττωματικά και μόνο εντός 10 ημερών από την παραλαβή τους, αφού έχει προηγουμένως ειδοποιηθεί και εφόσον τα αγαθά δεν έχουν μεταποιηθεί/χρησιμοποοιηθεί.
Όταν ο Αγοραστής επιστρέφει ένα Αγαθό οφείλει να ειδοποιεί τον Πωλητή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .Ο Αγοραστής οφείλει να δηλώσει αριθμό δελτίου αποστολής, ημερομηνία παραλαβής τον λόγο επιστροφής καθώς και το αν επιθυμεί επιστροφή του τιμήματος ή αντικατάσταση του Αγαθού. Επιπρόσθετα, αν η επιστροφή αφορά σε ελαττωματικό Αγαθό, ο Αγοραστής οφείλει να αποστείλει στον Πωλητή φωτογραφία του ελαττώματος ή δείγμα (χωρίς ωστόσο να καταστρέψει/προκαλέσει ζημίες  στο Αγαθό).

9.     Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εκ μέρους του καθυστέρηση ή αδυναμία να εφαρμόσει υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους όρους χρήσης και συναλλαγών που οφείλεται ή απορρέει  από γεγονότα ανωτέρας βίας ή από απρόβλεπτη μεταβολή των πραγμάτων (rebus sic stantibus)

10.     Ο Πωλητής παράσχει καλόπιστα πληροφορίες για τα Αγαθά αναφορικά με τους όρους που απαιτούνται να τηρηθούν ώστε να είναι ασφαλή τα Αγαθά όταν αυτά χρησιμοποιούνται με ενδεδειγμένο τρόπο. Οι παρεχόμενες πληροφορίες και συμβουλές δεν πρέπει να θεωρηθούν αφ’ εαυτού επαρκείς προκειμένου να είναι ακίνδυνα τα αγαθά, όπως επιτάσσει η σχετική νομοθεσία. Αν ο Αγοραστής δεν διαθέτει ήδη πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των Αγαθών ή αν ο Αγοραστής αντιληφθεί κάποιον κίνδυνο κατά της υγείας/ασφάλειας του, πρέπει να επικοινωνήσει με τον Πωλητή.

11.     Αν ο Αγοραστής παραβιάσει αυτούς ή κάποιον από αυτούς τους όρους και ο Πωλητής αδρανήσει, ο Πωλητής θα δικαιούται και πάλι να εφαρμόσει τα δικαιώματά του και να ζητήσει αποκατάσταση της ζημίας του κάθε φορά που ο Αγοραστής παραβιάζει αυτούς ή κάποιον από αυτούς τους όρους.

12.     Αν κάποιος από τους ανωτέρω όρους είναι άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, το ελάττωμα του όρου δεν θα  επιδρά στο κύρος και στην εφαρμογή των υπολοίπων όρων.

13.     Όλοι οι παρόντες όροι και οι καλυπτόμενες από αυτούς πωλήσεις παραγγελίες διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.  Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αποκλειστικά αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια και όπου εφικτό τα δικαστήρια της Δράμας. Ωστόσο είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Πωλητή να επιλέξει ως εφαρμοστέο δίκαιο το δίκαιο της χώρας στην οποία εδράζεται/είναι εγκαταστημένος ο Αγοραστής, καθώς και να υπαγάγει διαφορές προς δικαστική επίλυση στα δικαστήρια της χώρας του Αγοραστή.

Terms of Sale

1.     The following conditions apply to all sales, offers and supplies. They are binding for both parties and can only by modified with the Vendors written consensus. By placing an order/ buying a product the buyer agrees that he has already read, fully understood and accepted these terms without any  reservation.

2.     The prices referred in the invoice are in cash (euro) and include VAT (where VAT is applicable). Whenever the Buyer places an order and gives to the Vendor an advance payment, both parties agree that the advance payment payment shall constitute an engagement (arrha poenalis). Both parties agree that the given engagement is fair and just. The Buyer -with the written agreement of the Vendor- can liquidate his debts which arise from a sale/order in a 30 day deadline starting from the date of the invoices issuance. If the Buyer does not clear his debts in due time:
I. The Buyer accepts to:
a. be submitted to the delinquency interest that stands in Greece,
b. not to claim back  the given engagement and to be still forced to pay the purchase price and its delinquency interest
c. if no engagement (arrha poenalis) has been agreed the Buyer-beyond having to pay the purchase price and its delinquency interests- also  accepts to pay as a fine a hundred euro per each non on time liquidated invoice
II. The Vendor may demand the realization of all the above (see I,a,b,c,d) and also has the right to:
a. demand full payment in advance for all deliveries yet to be effected
b. demand full payment for all remaining other sales, regardless whether the 30 day credit deadline has expired or not
c. to cancel  all the Buyers orders/contracts
d. to demand judicially remedies for all damages which were caused by the Buyers as mentioned above behavior.
Payments are always taken as a settlement of the oldest due receivables.

3.     Both parties agree that payments, orders, contracts, the traffic and the balance of the Buyers account can also be fully proven by the official books that the Vendor is obliged to keep in accordance to the Greek laws. Both parties agree that extracts from these books are considered as written documents and that the Vendor is entitled to use them in order to fully prove all the transactions included in them. The parties also agree that the e-mails, fax mails and order forms which are send by the Buyer to the Vendor are also considered as written documents which the Vendor can use as documents that have full proving power.

4.     Goods are delivered by a professional carrier. The cost of delivery is to be paid by the Buyer. Time of delivery may vary depending on the circumstance, for further information concerning the exact delivery time the Buyer should contact the Vendor.

5.     Risks will transpire at the moment of transfer of the goods to a professional carrier. The Vendor is not liable for any damages/delays that may occur after risk has been transpired. The Vendor is not liable for delays in the production of the goods.

6.     Up until the delivery of the Goods The Vendor, without any liability, is entitled to cancel an order after having informed via telephone the Buyer about it. In this case the Buyer is not entitled to raise any compensation claims against the Vendor.

7.     The Buyer is considered the importer of record and must comply with all laws and regulations of the country in which the Buyer is receiving the goods.  Any additional charges for customs clearance must be borne by the Buyer. The Vendor does not guarantee and is not liable in case the Goods are considered illegal in the country of import.

8.     If for any reason the Buyer is  unhappy with his purchase, he can return it to the Vendor at his own cost (after having notified the Vendor about it) in its original condition within 10 days after receipt of the Good, unopened (with any seals and shrink-wrap intact,  labels attached) and the Vendor will issue a full refund for the price the Buyer paid for the Good  (with the exclusion of the delivery cost) or if it is requested he will replace the Good.
The Vendor after being notified by the Buyer, can only accept the return of opened items  within 10 days after receipt of the Goods if they are faulty, and only if the Goods have not been used.
When returning goods in any of the above circumstances the Buyer should send the Vendor an e-mail. The Buyer should state his docket number, date of receipt, the reason for returning the Good and whether he would like a refund or a replacement Good. Additionally, in case of returning a faulty Good the Buyer must also send the Vendor photos or a specimen of the fault (without destroying/ damaging the Good).

9.     The Vendor will not be held responsible for any delay or failure to comply with his  obligations under these conditions if the delay or failure arises from any cause which is beyond his reasonable control (force majeur) or  caused by a sudden and unexpected change of status quo (rebus sic stantibus).

10.     If the Buyer breaches these (or even one of these) Terms and Conditions and the Vendor takes no action, the Vendor will still be entitled to use his rights and remedies in any other situation where the Buyer breaches these Terms and Conditions.

11.     The Vendor makes available in good faith information about its Goods and with regard to the conditions necessary to ensure that Goods supplied will be safe and without risk to health when used properly. Any information and advice given should not of itself be considered an adequate risk assessment as may be required under Health and Safety legislation. If the Buyer is not already in possession of information concerning the safe use of the Goods or if the Buyer becomes aware of any risk to health and safety, he should contact the Vendor.

12.     If any of these conditions is deemed invalid, void, or for any reason unenforceable, that cοndition will be deemed severable and will not affect the validity and enforceability of any remaining condition.

13.     Both parties agree that  these terms (and the sales/orders which they refer to) are governed by the Greek laws and also agree to submit the settlement of all disputes that may arise to the jurisdiction of the Greek courts, and if possible to the courts of Drama Greece. However, the Vendor  has the unilateral right to elect to submit a dispute for adjudication in the place where the Buyer is officially domiciled/registered and may elect whether or not the law of the country in which the Buyer is domiciled/ registered shall apply.