Όροι Αγοράς – Terms of Purchase

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

 

 

  • Τα εμπορεύματα μεταφέρονται με ευθύνη και τον κίνδυνο του πωλητή
  • Για κάθε διαφορά από το παρόν τιμολόγιο αρμόδια είναι τα δικαστήρια Δράμας
  • Αν το τίμημα πιτωθεί ο οκτάμηνος χρόνος πίστωσης άρχεται από την υπογραφή του παρόντος από τον αγοραστή
  • Εξόφληση του παρόντος αποδεικνύεται πλήρως και από τα βιβλία που κατά νόμο τηρεί ο αγοραστής

 

 

PURCHASE TERMS

  •  The goods are transported at the risk and the risk of the seller
  •  For every difference of this invoice the courts Drama
  •  If the price is credited to the eight-month credit period shall begin on the signing of this by the buyer
  •  Repayment of this is amply demonstrated by the records kept by the legal acquirer